Regulamin serwisu Modesy.pl

 

§ 1. Użyte terminy i definicje

   1. Regulamin Serwisu, zwany dalej "Regulaminem" – niniejszy dokument wraz z załącznikami i innymi dokumentami, które jednoznacznie odwołują się do niego i jego treści;
   2. Modesy.pl – Serwis internetowy
   3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu Modesy.pl;
   4. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie, otrzymując swój unikalny Login oraz dostęp do Konta Użytkownika, zabezpieczony hasłem podanym przez ww. Użytkownika;
   5. Użytkownik Zweryfikowany – Zarejestrowany Użytkownik Serwisu Modesy.pl, który potwierdził swoje dane.
   6. Sklep – osoba prawna lub fizyczna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca zgodę Modesy.pl na prowadzenie sprzedaży w Serwisie Modesy.pl.
   7. Login – unikalna nazwa Użytkownika Zarejestrowanego, wybrana przez niego w procesie rejestracji Konta Użytkownika; Login nie może być wulgarny; Użytkownik nie ma możliwości zmiany Loginu.
   8. Konto Użytkownika lub Konto – miejsce w Serwisie Modesy.pl, dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu którego Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczonymi w Serwisie Modesy.pl;
   9. Profil – miejsce w Serwisie Modesy.pl, dostępne dla wszystkich Użytkowników, gdzie publikowane są informacje o Użytkowniku Zarejestrowanym, jego wizerunek oraz Komentarze;
   10. Administratorzy – przedstawiciele Modesy.pl, zarządzający serwisami Modesy.pl;
   11. Moderatorzy – Użytkownicy Zweryfikowani, posiadający specjalne uprawnienia do edycji wybranych treści w Serwisie Modesy.pl. Status Moderatora i odpowiednie uprawnienia nadają Administratorzy wybranym Użytkownikom. Moderatorzy pełnią swoją funkcję w serwisie dobrowolnie i w imieniu Administracji, ale nie pozostając przy tym w stosunku pracy względem Modesy.pl i nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia.
   12. Komentarz – opinia na temat przebiegu Transakcji wystawiana stronie Transakcji przez drugiego uczestnika Transakcji;
   13. Sprzedający – Użytkownik wystawiający Towar na sprzedaż lub wymianę;
   14. Kupujący – Użytkownik składający Ofertę w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie Sprzedającego;
   15. Transakcja – umowa cywilnoprawna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawarta przy wykorzystaniu serwisu Modesy.pl, na warunkach uzgodnionych między stronami;
   16. Oferta – Towar zamieszczony przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu dokonania Transakcji, prezentowany w serwisie Modesy.pl wraz z opisem zawierającym proponowane warunki Transakcji;
   17. Towar – przedmiot Oferty, stanowiący własność Użytkownika, który zamieścił go w Serwisie Modesy.pl wraz z odpowiednim opisem, charakteryzującym jego podstawowe cechy oraz realnym jego zdjęciem, do wykorzystywania którego Użytkownik posiada stosowne prawa. Towarem mogą być wszelkie przedmioty, stanowiące elementy odzieży lub dodatki i akcesoria bezpośrednio powiązane z sektorem odzieżowym, a także kosmetyki i inne przedmioty należące do kategorii zamieszczonych w Serwisie. Towary nie związane z tematyką Serwisu Modesy.pl lub zabronione przez stosowne zapisy Regulaminu mogą zostać usunięte z serwisu.
   18. Cennik – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług oferowanych przez Modesy.pl oraz zasady ich naliczania, dostępny jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

   1. Regulamin wraz z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określa zasady korzystania z Serwisu Modesy.pl wraz z prawami i obowiązkami jego Użytkowników, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do prowadzenia i administrowania serwisami Modesy.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem tych Serwisu.
   2. Korzystając z Serwisu Modesy.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie zaakceptowania ich przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu Modesy.pl.

§ 3. Rejestracja

   1. Korzystanie z Serwisu Modesy.pl może wymagać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na zaznaczonych stronach Serwisu Modesy.pl. W formularzu należy podać dane takie jak: login i adres mailowy oraz ustalić hasło. Użytkownik może zarejestrować się także za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook
   2. Pomyślne ukończenie przez Użytkownika procesu rejestracji jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania treści Regulaminu oraz akceptacją Polityki Prywatności (par. XIV Regulaminu).
   3. Użytkownikiem Zarejestrowanym może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie Modesy.pl zakończoną założeniem Konta. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu Modesy.pl jedynie za zgodą i pod kontrolą prawnych opiekunów. Osobom pozbawionym zdolności do czynności prawnych, nie przysługuje prawo założenia Konta Użytkownika.
   4. Użytkownik dokonuje Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych, a następnie potwierdza chęć rejestracji za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany przez Serwis na podaną podany przy rejestracji adres mailowy.
   5. Dokonując rejestracji w Serwisie Modesy.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu (par. XIV) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Modesy.pl.
   6. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Modesy.pl, w tym prawo do ich edycji a także prawa do żądania zaniechania ich przetwarzania.
   7. Użytkownik samodzielnie decyduje o zakresie prezentacji swoich danych innym Użytkownikom, dokonując stosownych ustawień Konta Użytkownika.
   8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą prowadzić sprzedaż na Serwisie Modesy.pl na takich samych zasadach jak Konta prywatne.

§ 4. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika

   1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu Modesy.pl.
   2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Modesy.pl zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.
   3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie Modesy.pl treści i materiałów, w szczególności tych które:
    • są sprzeczne z obowiązującym prawem,
    • naruszają prawa innych Użytkowników, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie,
    • są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
    • wzywają do nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
    • nawołują do aktów przemocy,
    • obrażają Użytkowników lub osoby trzecie,
    • bez uzyskania pisemnej zgody Administratorów promują inne strony internetowe, firmy lub programy partnerskie osób (firm) trzecich,
    • zawierają treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
    • zawierają treści o charakterze reklamowym i komercyjnym,
    • stanowią odnośniki (linki) prowadzące do stron internetowych zawierających treści opisane powyżej.
   4. Użytkownik ma prawo umieścić w swoim profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek (tzw. awatar).
   5. Użytkownik ma możliwość dodania w Ustawieniach Konta linków do swoich profili na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz do blogów. Inne linki nie będą akceptowane.
   6. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Modesy.pl treści i materiały oraz publikując Oferty zaświadcza, że są one wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich. Równocześnie Użytkownik oświadcza iż przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie (nie ograniczone na rzecz podmiotów lub osób trzecich), prawa do publikacji wizerunku oraz publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet zamieszczanych treści, materiałów i Ofert.
   7. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu, Administratorom przysługuje prawo ich usunięcia bez wcześniejszego informowania Użytkownika o tym fakcie.
   8. W przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami w stosunku do Modesy.pl z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie przez Użytkownika treści, materiałów lub Oferty, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za ten czyn oraz pokryć koszty ewentualnego postępowania sądowego, pomocy prawnej (zastępstwa procesowego) oraz odszkodowań (zadośćuczynień) zasądzonych lub uznanych w drodze zawartej ugody.
   9. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Administratorów o zaistnieniu faktu opisanego w pkt. 7.
   10. Zakazane są wszelkie działania mogące zakłócić prawidłowe działanie Serwisu Modesy.pl – polegających w szczególności na dokonywaniu Transakcji fikcyjnych oraz Transakcji między Kontami należącymi do tej samej osoby. Dokonanie takich transakcji może skutkować zawieszeniem Kont stron Transakcji lub usunięciem ich z Serwisu Modesy.pl.
   11. Użytkownicy Zarejestrowani ponoszą całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisie Modesy.pl treści, materiały oraz Oferty, a także za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z Regulaminem.
   12. Użytkownik publikujący Komentarze do transakcji czy komentarze pod zdjęciami oraz posty w Serwisie Forum.Modesy.pl, wyraża zgodę na ich publikację. Zamieszczone Komentarze do transakcji, archiwalne (sprzedane) Oferty, komentarze pod zdjęciami ani posty na Forum nie podlegają usunięciu, chyba że naruszają prawo lub postanowienia Regulaminu Serwisu.
   13. Zabrania się umieszczania w komentarzach pod przedmiotami treści reklamowych czy spamowych, zaproszeń do profili oraz linków, które nie dotyczą przedstawionej na zdjęciu tematyki. Za publikację takich treści Użytkownik może otrzymać blokadę Konta.
   14. Użytkownik ma możliwość w miejscu opisu „o mnie” umieszczać wyjaśnienia odnośnie zawartych Transakcji czy otrzymanych Komentarzy. Wyjaśnienia te muszą być zgodne z przebiegiem Transakcji i opisane w sposób zgodny z zasadami netykiety i dobrego wychowania. Opisy oczerniające, obraźliwe czy wulgarne będą usuwane, a Użytkownik może otrzymać blokadę Konta.
   15. Zabrania się umieszczania w miejscu opisu „o mnie”, w wiadomościach prywatnych oraz Ofertach, propozycji nawiązania transakcji poza Serwisami Modesy.pl, informacji o sprzedaży przedmiotów nie stanowiących tematyki Serwisu Modesy.pl oraz linków do Serwisu konkurencyjnych, a także nazw kont prowadzonych w Serwisie konkurencyjnych.

§ 5. Konto Użytkownika

   1. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto Użytkownika w Serwisie Modesy.pl
   2. Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika, wszystkie Konta Użytkownika mogą zostać zablokowane do czasu usunięcia powielonych Kont Użytkownika.
   3. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Serwisu Modesy.pl oraz udostępnianie Konta Użytkownika osobom trzecim.
   4. Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie (bez uprzedniego informowania drogą mailową) możliwość usunięcia Konta Użytkownika w następujących sytuacjach:
    • jeżeli Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
    • jeżeli do Administratorów serwisu wpłynęła informacja od organów ścigania w sprawie naruszenia prawa przez Użytkownika w związku z posiadaniem Konta Użytkownika,
    • jeżeli Konto Użytkownika zostało zablokowane więcej niż 4 razy w ciągu miesiąca,
    • jeżeli Użytkownik wykorzystuje je do rozsyłania spamu, zapytań i wiadomości nie związanych z ofertami zamieszczonymi przez użytkowników (o ile użytkownik nie sugerował, że oczekuje tego typu propozycji - fetysz) lub niedozwolonych reklam w Serwisie Modesy.pl,
    • ponad połowę komentarzy przyznanych Użytkownikowi przez innych Użytkowników stanowią Komentarze negatywne,
   5. Użytkownik może usunąć swoje Konto, wybierając odpowiednią opcję w panelu Ustawień Konta.
   6. Konto Użytkownika, które zgłoszone jest do usunięcia, zostaje automatycznie zablokowane. Blokada nie obejmuje funkcji logowania do Serwisu.
   7. Usunięcie Konta Użytkownika następuje w ciągu 20 dni roboczych od daty zgłoszenia.
   8. Administratorzy mogą odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli:
    • Użytkownik posiada Transakcje, które nie zostały zakończone lub rozliczone;
    • Użytkownik pozostaje w otwartym sporze zgłoszonym do Centrum Sporów
    • Konto Użytkownika zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu
    • Na Koncie Użytkownika widnieje debet.
   9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać przez Administratorów lub Moderatorów tymczasowo zablokowane. Blokada Konta Użytkownika w zależności od przyczyny może być całkowita lub częściowa i dotyczyć blokady funkcji takich jak.:
    • zamieszczanie Ofert,
    • pisanie wiadomości prywatnych do innych Użytkowników,
    • publikowanie wpisów na forum,
   10. Jeżeli Użytkownik otrzyma kolejne blokady za to samo przewinienie, każda z nich może stanowić wielokrotność poprzedniej blokady
   11. Blokada nałożona na Użytkownika po raz pierwszy, za pierwsze złamanie Regulaminu, może zostać jednorazowo skrócona. Blokada nałożona w związku z decyzjami  Centrum Sporów nie może zostać skrócona.
   12. Jeżeli naruszenie Regulaminu ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik w przeszłości był już upomniany za naruszenie postanowień Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte.
   13. Konto Użytkownika Zarejestrowanego, który nie przeszedł procesu weryfikacji, może zostać zablokowane w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu aż do momentu uzyskania pełnej weryfikacji Konta Użytkownika.
   14. W sytuacji usunięcia Konta Użytkownika, wpisy w Serwisie Forum.Modesy.pl oraz Komentarze zamieszczone przez Użytkownika nie podlegają usunięciu.

§ 6. Zasady korzystania

   1. Użytkownicy Zweryfikowani mają prawo dodawać przedmioty na sprzedaż.
   2. Użytkownicy Serwisu Modesy.pl zobowiązani są do aktualizowania swoich Profili i usuwania Ofert nieaktualnych.
   3. Oferta powinna zawierać opis przedmiotu (w tym ewentualnych jego wad) oraz w przypadku Oferty dotyczącej sprzedaży także cenę.
   4. Wszystkie kwoty podawane w Ofertach są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Zabrania się umieszczania w opisie oświadczenia, iż licytowana kwota jest ceną netto (bez VAT).
   5. Opis przedmiotu powinien zawierać, w zależności od działu, określoną minimalną liczbę znaków rzeczowego opisu dotyczącego przedmiotu, Transakcji i jej finalizacji. Łamanie tej zasady może skutkować usunięciem Oferty i nałożeniem blokady na Konto Użytkownika.
   6. Tytuł Oferty lub przedmiotu powinien odnosić się do wystawionego produktu.
   7. Wielokrotne dodawanie tych samych przedmiotów w ramach Ofert (bez usuwania poprzednich), będzie uznawane za niedozwolone dublowanie przedmiotów. Dublowanie przedmiotów powoduje usunięcie przez Administratorów lub Moderatorów przedmiotów z Profilu Użytkownika oraz blokadę Konta polegającą na braku możliwości dodawania przedmiotów.
   8. Użytkownika obowiązuje lista przedmiotów zakazanych (niezgodnych z Regulaminem). Przedmioty niezgodne z Regulaminem będą usuwane z Serwisu Modesy.pl, a funkcja dodawania przedmiotów może zostać zablokowana.
   9. Oferty sprzedaży, nie mogą w swoim opisie posiadać adnotacji „Sprzedane”. Oferty takie będą usuwane, a funkcja dodawania przedmiotów może zostać zablokowana.
   10. Oferty sprzedaży nie mogą w swoim opisie posiadać adnotacji „Zaproponuj cenę” - takie działanie będzie uznawane za licytację, która w Serwisie Modesy.pl jest zabroniona. Oferta taka zostanie usunięta, a funkcja dodawania przedmiotów może zostać zablokowana.
   11. Zabrania się umieszczania Ofert opatrzonych zdjęciem pochodzącym z innych Serwisu internetowych (znak wodny lub logo serwisu). Oferty takie będą usuwane, a funkcja dodawania przedmiotów może zostać zablokowana.
   12. Oferty, których pierwsze zdjęcie („miniatura”), różni się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, będą usuwane, a funkcja dodawania przedmiotów może zostać zablokowana.
   13. Oferty wieloprzedmiotowe to Oferty na sprzedaż lub wymianę, które składają się z kilku przedmiotów tworząc tym samym „pakę ubrań” lub „pakę dodatków”. Oferty wieloprzedmiotowe mogą być umieszczane tylko w kategoriach: „Ubrania – pozostałe” (w przypadku ubrań), „Dodatki – pozostałe” (w przypadku dodatków do ubrań) itd.
   14. Każda Oferta wieloprzedmiotowa sprzedaży, powinna być opatrzona ceną dotyczącą całego zestawu (wszystkich przedmiotów). Oferty wieloprzedmiotowe z każdym przedmiotem wycenionym osobno, będą usuwane.
   15. Zabrania się umieszczania w Ofertach propozycji świadczenia usług, reklam itp.
   16. Wielokrotne umieszczanie w Serwisie Modesy.pl tej samej Oferty, nawet po wcześniejszym usunięciu poprzedniej będzie uznawane za utrudnianie korzystania ze strony głównej Serwisu Modesy.pl (spam). Takie działanie uznawane będzie za naruszenie Regulaminu. Za spam strony głównej grozi blokada Konta Użytkownika dotycząca funkcji dodawania przedmiotów.
   17. Zabrania się umieszczania w Ofertach tzw. “podróbek” tj. produktów oznaczonych znakiem towarowym renomowanym lub powszechnie znanym. W przypadku wystąpienia naruszenia prawa, Modesy.pl będzie reagować (i usuwać takie przedmioty z Serwisu Modesy.pl) oraz współpracować w niezbędnym zakresie z uprawnionymi do tego organami i podmiotami. Zamieszczenie ofert z nieoryginalnymi towarami może skutkować blokadą funkcji dodawania przedmiotów.
   18. Sprzedaż przedmiotów w pełnej rozmiarówce i/lub w wielu wariantach kolorystycznych w jednej ofercie będzie uznawana za naruszającą Regulamin. Działanie takie może zakończyć się usunięciem ofert oraz zablokowaniem funkcji dodawania przedmiotów.
   19. Zgłoszenie przedmiotu naruszającego Regulamin, odbywa się poprzez użycie opcji „Zgłoś naruszenie”. Zgłoszenia takie rozpatrywane są przez Moderatorów.
   20. Przedmioty na Wymianę,  zawierające cenę i sugestię sprzedaży, będą usuwane. Działanie takie może zakończyć się blokadą Konta.
   21. Wartość przedmiotu oraz koszt przesyłki muszą być podane w polach do tego przeznaczonych. Umieszczanie innej ceny w opisie przedmiotów, na zdjęciu przedmiotu lub w tytule Oferty jest uznawane za naruszenie Regulaminu i zakończy się usunięciem Oferty oraz nałożeniem blokady na Konto Użytkownika.
   22. Użytkownicy posiadają funkcję ukrywania przedmiotów. Moderator, który ukrywa przedmiot nie nakłada za taki przedmiot blokady chyba, że naruszenie powtarza się lub dotyczy większej ilości ofert.
   23. Jeżeli przedmiot raz ukryty został ponownie błędnie wystawiony, może zostać usunięty na stałe i na Konto Użytkownika może zostać nałożona blokada.
   24. Przedmioty rażąco łamiące Regulamin Serwisu mogą zostać usunięte bez uprzedniego ukrywania (oferty zdublowane, podróbki, przedmioty niezgodne z tematyką Serwisu, oferty sugerujące błędną cenę lub licytację, oferty reklamowe, oferty wieloprzedmiotowe itp.).
   25. Przedmioty sprzedażowe muszą mieć określoną wartość oraz koszt przesyłki. Przedmioty, których koszt przesyłki jest zawyżony i nie podany na podstawie cennika usługodawcy świadczącego usługę dostarczenia towaru, uznawane są za sprzeczne z Regulaminem i będą usuwane z Serwisu.

§ 7. Transakcje

   1. Tylko Użytkownik, który przejdzie proces weryfikacji ma prawo dodać przedmiot na Sprzedaż.
   2. Użytkownik, aby zakupić przedmiot poprzez Serwis Modesy.pl, nie musi przechodzić procesu weryfikacji, z wyłączeniem przypadku, gdy Użytkownik, który dodał Ofertę, zastrzegł ją tylko dla Użytkowników Zweryfikowanych.
   3. Osoba publikująca Ofertę jest zobowiązana przygotować:
    • adekwatny tytuł, precyzujący przedmiot Oferty,
    • zgodny ze stanem faktycznym opis Towaru,
    • staranne zdjęcia Towaru
    • warunki finalizacji Transakcji.
   4. Osoba dodająca Ofertę, odpowiedzialna jest za wszelkie szkody wynikające z błędów lub nieścisłości w opisie Oferty czy w związku z dodanymi do Oferty zdjęciami.
   5. Użytkownik kupujący nie ma obowiązku kierowania dodatkowych pytań o przedmiot do Użytkownika sprzedającego. Kupujący nie ma obowiązku kierowania próśb o zdjęcia dodatkowe.
   6. Każdy Towar może zostać zweryfikowany przez Administratorów pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem. Towar zweryfikowany negatywnie lub niespełniający warunków opisanych powyżej może zostać usunięty przez Administratorów bez wcześniejszego ostrzeżenia o takim usunięciu.
    • Towary, które będą sugerować swoją ceną, opisem bądź wyglądem, że są zamiennikami produktu markowego, będą usuwane, a Konto Użytkownika może zostać zablokowane.
    • Towary, które nie są zgodne z tematyką Serwisu Modesy.pl nie mogą stanowić przedmiotu Oferty. Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia Oferty, którą uzna za niezgodną z tematyką Serwisu, nawet jeżeli przedmiot Oferty nie znajduje się na liście przedmiotów zakazanych.
   7. Użytkownik przed zawarciem Transakcji ma obowiązek zapoznania się z warunkami na jakich sprzedający Użytkownik dokonuje Transakcji.
   8. Użytkownik, który dodał Ofertę wymiany z innym Użytkownikiem, zbiera Oferty stanowiące propozycje finalizacji Transakcji od jednego lub od większej liczby zainteresowanych Użytkowników. Oferta zaakceptowana przez Użytkownika wystawiającego staje się dla Użytkownika chcącego dokonać wymiany prawnie wiążąca z momentem zaakceptowania tej oferty.
   9. Oferta sprzedaży Towaru, dodana w odpowiedniej kategorii posiada określoną przez zamieszczającego ją Użytkownika cenę oraz warunki finalizacji. Akceptacja danej Oferty sprzedaży Towaru staje się prawnie wiążąca (tj. jest przyjęciem oferty) dla Użytkownika kupującego w momencie wybrania opcji "Kup" i potwierdzenia chęci zakupu.
   10. Warunki przyjętej Oferty, będącej przedmiotem Transakcji, są prawnie wiążące dla obu stron Transakcji.
   11. Oferta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie pod warunkiem, że nie została przez niego sfinalizowana w postaci Transakcji.
   12. Kupujący zobowiązany jest do przekazania środków określonych w Ofercie na konto bankowe Sprzedającego niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu, o ile ustalenia pomiędzy stronami Transakcji nie stanowią inaczej.
   13. Dane sprzedającego przekazywane są kupującemu automatycznie (imię, nazwisko, adres i e-mail). Sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia danych koniecznych do finalizacji Transakcji w terminie 7 dni od daty nawiązania tej Transakcji (numer konta bankowego do wpłaty w przypadku płatności przelewem tradycyjnym). Wyjątek stanowi pobyt użytkownika na urlopie (oznaczenie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta) – w takim przypadku okres 7 dni nalicza się od daty zakończenia urlopu
   14. Brak przelewu w terminie, o którym mowa w pkt. 12, jest podstawą do uznania przez sprzedającego Użytkownika Transakcji za zerwaną oraz do wystawienia Komentarza negatywnego.
   15. Transakcja w Serwisie Modesy.pl przypisuje zakupiony przedmiot do Konta kupującego. Wraz z przypisaniem przedmiotu do Konta Użytkownika, przekazane może zostać jednocześnie prawo do używania zdjęć powiązanych z przedmiotem do celów zgodnych z funkcjonalnością Serwisu Modesy.pl (w tym sprzedaży, wymiany oraz prezentacji w Serwisie). Zdjęcia mogą być wykorzystane wtedy tylko do celów identyfikacji tego przedmiotu. Inne użycie zdjęć, niż użycie w obrębie Serwisu Modesy.pl, jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa. Sprzedający udziela kupującemu licencji bezterminowej, niewyłącznej na wykorzystywanie zdjęć do celów, o których mowa w zdaniu drugim i trzecim.
   16. Kwestie reklamacji i zwrotów przedmiotów Transakcji regulują indywidualne ustalenia pomiędzy stronami Transakcji, z zastrzeżeniem stosownych zapisów obowiązującego prawa cywilnego oraz praw z zakresu ochrony konsumenckiej, w szczególności tych, które uwzględniają specyfikę transakcji dokonywanych przez sieć internet. Zastosowanie mają również punkty Regulaminu Serwisu.
   17. Sprzedający nie ma prawa żądania po zawarciu Transakcji ceny innej, niż widoczna w potwierdzeniu sprzedaży przedmiotu. W takim przypadku Kupujący ma prawo do rezygnacji z Transakcji, Transakcja może zostać zgłoszona do Centrum Sporów Serwisu, a Kupujący może wystawić stosowny komentarz.
   18. Jeżeli zainteresowany użytkownik skontaktuje się ze Sprzedającym zgodnie z informacją zawartą na stronie Oferty i zostanie powiadomiony o koszcie Transakcji wyższym, niż jest to określone na stronie tej Oferty, Użytkownik Kupujący może fakt ten zgłosić do Administracji w celu nałożenia blokady na Konto Sprzedającego.
   19. Kupujący w momencie zawierania Transakcji akceptuje wszystkie warunki ustalone przez Sprzedającego, tj. cenę i koszty przesyłki takie, jak opisane w polach do tego przeznaczonych. Kupujący nie jest zobowiązany do płacenia ceny podanej w opisie Oferty, tytule Oferty lub widocznej na zdjęciu tej Oferty.
   20. Kupujący nie ma obowiązku zapoznawania się z opisem “O mnie” znajdującym się na stronie sprzedawcy. Wszelkie informacje dotyczące transakcji powinny zostać zawarte w opisie oferty.
   21. Do ceny przedmiotu Sprzedający może doliczyć koszty przesyłki w oparciu o cennik usługodawcy świadczącego usługę dostarczenia towaru. Cena większa niż faktyczny koszt przesyłki może być podstawą dla Kupującego do skierowania roszczeń o zwrot nadpłaty.
   22. Cena przesyłki ma zawierać jedynie cenę faktycznej dostawy towaru. Koszty opakowania, adresowania i dostawy towaru do usługodawcy – dostarczyciela, powinny być wliczone w koszt tego przedmiotu.

§ 8. Komentarze

   1. Użytkownik może wystawić drugiej stronie transakcji Komentarz, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od momentu rozpoczęcia finalizacji transakcji. Wystawienie Komentarza nie jest obowiązkowe.
   2. Komentarz może być:
    • pozytywny
    • neutralny
    • negatywny
   3. Komentarz powinien odzwierciedlać przebieg kontaktów z drugą stroną w trakcie finalizowania Transakcji, szybkość finalizacji, zgodność Towaru z opisem Oferty itp.
   4. Otrzymane i wystawione Komentarze widoczne są w Profilu.
   5. Zmiana treści lub typu istniejącego Komentarza nie jest możliwa, z wyłączeniem szczególnych przypadków o których mowa w pkt.6.
   6. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwrócenie się do Administratorów o usunięcie Komentarza, którego treść jest niezgodna z rzeczywistym przebiegiem Transakcji lub zmianę typu Komentarza jeżeli jego treść wyraźnie wskazuje na pomyłkę. Zgłoszenia takie należy kierować przez Centrum Sporów.
   7. Zabroniona jest publikacja w treści Komentarzy fragmentów rozmów prywatnych, danych osobowych, treści obraźliwych, wulgarnych lub oczerniających. Zamieszczanie takich treści może zakończyć się edycją Komentarza w celu moderacji tych treści. Komentarz nie adekwatny do przebiegu transakcji może zostać usunięty.
   8. Komentarze odwetowe lub niesłuszne mogą zostać usunięte na wniosek Użytkownika, który ten Komentarz otrzymał. W tym celu Użytkownik musi zgłosić spór w Centrum Sporów Serwisu.
   9. Użytkownik nie może wystawić Komentarza po 3 miesiącach od nawiązania Transakcji.
   10. Prośba Użytkownika, który zgłasza się w celu usunięcia komentarza po 3 miesiącach od otrzymania tego komentarza, może zostać nierozpatrzona.

§ 9. Centrum Sporów

   1. W celu polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikami Serwisu Modesy.pl służy Centrum Sporów działające w oparciu o następujące zasady.
   2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu Modesy.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu Serwisu. Serwis w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Ofert sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
   3. Każdy Użytkownik ma prawo zgłoszenia do Centrum Sporów Transakcji zawartej z naruszeniem treści Regulaminu lub wcześniejszych uzgodnień między Użytkownikami.
   4. Użytkownik oskarżony ma 7 dni na ustosunkowanie się do skierowanych przeciwko niemu zarzutów.
   5. Centrum Sporów wydaje rozstrzygnięcie w ciągu 14 dni od zgłoszenia sprawy lub ustosunkowania się Użytkownika do zarzutów.
   6. Nieprzestrzeganie zasad działania Centrum Sporów może skutkować blokadą Konta Użytkownika nałożoną na okres od 10 do 150 dni.
   7. W wyjątkowych przypadkach Centrum Sporów może nałożyć blokadę bezterminową. Wyjątkowym przypadkiem jest m.in.:
    • zgłoszenie 4 lub więcej sporów transakcyjnych w krótkim terminie czasu,
    • nałożenie 4 kolejnych blokad na Użytkownika, podczas gdy poprzednie blokady nadal są aktywne,
    • otrzymane pismo z organów ścigania w sprawie rozpoczętego dochodzenia w związku z nieuczciwą Transakcją.
   8. Centrum Sporów może nie decydować w sprawach Transakcji, od dokonania których upłynęło ponad 3 miesiące.
   9. Kupujący może do Centrum Sporów zgłosić przypadek sprzedaży przedmiotu niezgodnego z opisem. W przypadku udowodnienia takiej niezgodności, Sprzedający:
    • może otrzymać blokadę konta na okres mieszczący się w podanym w pkt. 5 i 6 przedziale,
    • zobowiązany jest uznać prawo kupującego do zwrotu na koszt własny otrzymanego towaru w zamian za zwrot całej kwoty wpłaconej za towar lub do pokrycia kosztów naprawy niezgodnego z opisem Towaru.
   10. Użytkownik może do Centrum Sporów zgłosić przypadek braku finalizacji Transakcji. Brak finalizacji Transakcji oznacza brak kontaktu sprzedającego lub kupującego z kontrahentem w terminie 7 dni od daty nawiązania Transakcji. W przypadku braku finalizacji Transakcji, Użytkownik niewywiązujący się z Transakcji:
    • może otrzymać blokadę Konta na okres mieszczący się w podanym w pkt. 5 i 6 przedziale,
    • może otrzymać od kontrahenta Komentarz negatywny.
   11. Kupujący, który w wyniku Transakcji, otrzymał Towar w terminie późniejszym niż ustalony w wyniku tej Transakcji, może wnioskować w Centrum Sporów o anulowanie tej Transakcji. Takie anulowanie Transakcji wiąże się z:
    • zwrotem przez sprzedającego pieniędzy otrzymanych za Towar lub produktu otrzymanego za Towar (w przypadku Transakcji wymiany),
    • odesłaniem towaru otrzymanego przez Użytkownika kupującego na koszt tego kupującego Użytkownika.
   12. Kupujący nie ma podstawy kierowania roszczeń w przypadku Transakcji, w których Towar nie został doręczony, jeżeli kupujący samodzielnie wybrał formę wysyłki Towaru nierejestrowaną, niepotwierdzoną i nie skierował żadnej pisemnej prośby do sprzedającego o zmianę formy wybranej.
   13. Sprzedawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań by Towar do kupującego został doręczony. Jeżeli kupujący nie wybrał jednoznacznie formy wysyłki Towaru, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jego doręczenie, a w przypadku zaginięcia Towaru sprzedający:
    • może otrzymać blokadę z Centrum Sporów na okres mieszczący się w podanym w pkt. 5 i 6 przedziale,
    • zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy wpłaconych przez kupującego,
    • zobowiązany jest do zwrotu Towaru otrzymanego w wyniku wymiany.
   14. Użytkownik, który w wyniku zgłoszenia sporu do Centrum Sporów złożył nieprawdziwe wyjaśnienia lub składał nieprawdziwe zapewnienia swojemu kontrahentowi, może otrzymać blokadę na okres mieszczący się w podanym w pkt. 5 i 6 przedziale.
   15. Użytkownik, który został zgłoszony do Centrum Sporów, oskarżony o niedopełnienie postanowień Transakcji, a który nie złożył wyjaśnień w sprawie w terminie 7 dni, może otrzymać blokadę na okres mieszczący się w podanym w pkt. 5 i 6 przedziale.
   16. Jeżeli Użytkownik w wyniku Transakcji nie dopełnił w sposób prawidłowy postanowień tej Transakcji, zarówno kupna jak i wymiany, może otrzymać blokadę Konta na okres mieszczący się w podanym w pkt. 5 i 6 przedziale.
   17. Transakcja, która zawarta została po wcześniejszej odmowie jej nawiązania, po informacji o braku Towaru, lub po informacji o braku zainteresowania wymianą po akceptacji tej wymiany, daje prawo Użytkownikowi odmawiającemu lub udzielającemu takiej informacji wystawienia Komentarza negatywnego.
   18. Transakcje Wymiany zawarte w formie Transakcji Sprzedaży są transakcjami nieprawidłowymi. W przypadku zgłoszonych sporów takich Transakcji, jednoznaczna decyzja może nie zostać podjęta.
   19. Użytkownik, który w wyniku Transakcji opłacił koszt przesyłki, który okazał się rażąco wyższy od kosztu faktycznego wynikającego z informacji na otrzymanej przesyłce, może żądać zwrotu dokonanej nadpłaty. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za podjęcie samodzielnej decyzji o zakupie przedmiotów w kosztach określonych przez Sprzedawcę.

§ 10. Płatności

   1. Usługi świadczone przez Modesy.pl są odpłatne.
   2. Wysokość opłat są opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 11. Zgłoszenia treści obraźliwych

   1. Każdemu z Użytkowników należy się szacunek, dlatego każda forma obrażania może zostać ukarana blokadą Konta Użytkownika bądź upomnieniem wysłanym drogą elektroniczną (e-mail lub wiadomość prywatna na Serwisie).
   2. Za obraźliwe uznaje się wulgaryzmy (wykropkowane częściowo, niedokończone oraz te w językach obcych), wypowiedzi rasistowskie, erotyczne i nawołujące do nienawiści, poniżanie i wyśmiewanie innych Użytkowników. Każda wiadomość poniżej poziomu kultury może zakończyć się częściową blokadą Konta lub mailowym upomnieniem.
   3. Jeśli Użytkownik zgłasza obraźliwą wypowiedź, która została sprowokowana przez tego Użytkownika lub sam Użytkownik również wypowiadał się w sposób obraźliwy, na obie strony rozmowy może zostać nałożona blokada.
   4. Jeśli po wygaśnięciu otrzymanej blokady Użytkownik nie wykaże poprawy zachowania, kolejna blokada może stanowić zwielokrotnienie poprzedniej.
   5. Blokada Konta, w zależności od sprawy i okoliczności, może wynosić od 1 do 120 dni. Jeśli w toku rozpatrywania sprawy okaże się, że Użytkownik posiada na Serwisie wiele Kont, bądź jego zachowanie może być zagrożeniem dla innych Użytkowników Serwisu, blokada może być stała, bądź Konto może zostać całkowicie usunięte z Serwisu.
   6. Decyzja w sprawie zgłoszenia jest podejmowana w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 12. Odpowiedzialność Modesy.pl

   1. Właściciel i Administratorzy Serwisu Modesy.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.
   2. Modesy.pl nie jest stroną w zawieranych za pośrednictwem Serwisu Modesy.pl umowach między Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.
   3. Administratorzy dokładają wszelkich możliwych starań by Serwisy działały w sposób niezakłócony. Modesy.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Serwisu Modesy.pl.
   4. Modesy.pl nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych na Serwisie Modesy.pl oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami, materiałami i informacjami zamieszczonymi na Serwisie Modesy.pl.

§ 13. Polityka ochrony prywatności

   1. Stanowi załącznik niniejszego Regulaminu - i jest dostępna na stronie Polityka Prywatności

§ 14. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 20.11.2021 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opłaty i płatności
Załącznik nr 2 - Lista przedmiotów zakazanych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.